محمد بیطرفان

Mohammad Bitarafan

<h2 id="farsi" class="ppp">     محمد بیطرفان  </h2> <h2 id="english" class="eee">      Mohammad Bitarafan </h2>

محمد بیطرفان

Mohammad Bitarafan

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه

موضوع سخنرانی: Integrated hollow-core microcavities

زمان: دوشنبه 1 مرداد 1397، ساعت 10:00 تا 12:00

محل برگزاری: تهران، خیابان کارگرشمالی، پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، اتاق 801 ساختما ن جدید

سخنران: آقای دکتر محمد بیطرفان

برای شرکت در رویداد اینجا کلیک کنید.

Speaker: Dr. Mohammad Bitarafan (PhD, Postdoctoral FellowTampere University of Technology, Finland)
Title: Integrated hollow-core microcavities
Date: Monday, July 23, 2018
Venue: Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tehran
Website: https://lnkd.in/gRG7rQj