سخنرانی آقای دکتر محمد مومنیان در دانشگاه تهران
سخنرانی آقای دکتر محمد مومنیان در دانشگاه تهران

Mohammad Momenian
محمد مومنیان

Speaker:Mohammad Momenian
Position:
Affilliation:Faculty of Education, University of Hong Kong
Country:Hong Kong
Venue:Faculty of Foreign Languages and Literature University of Tehran
Date:11 September 2018
Time (from):14:00
Time (to):17:00

Title: An Introductory Workshop on Mixed Effects Models

Registration Link: https://goo.gl/ZmVg2u

سخنران:محمد مومنیان
سمت:محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان:دانشگاه هنگ کنگ
کشور:هنگ کنگ
محل سخنرانی:دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
زمان سخنرانی:
زمان شروع:14:00
زمان پایان:17:00

موضوع سخنرانی: معرفی انواع روش های نقشه برداری از مغز و کاربردهای آنها در مطالعات زبان ها

 

سخنرانی آقای دکتر محمد مومنیان در دانشگاه تهران