سخنرانی آقای دکتر شبیر برزنجه در دانشگاه صنعتی اصفهان

Shabir Barzanjeh
شبیر برزنجه

Speaker:Shabir Barzanjeh
Position:
Affilliation:Institute of Science and Technology Austria
Country:Austria
Venue:Isfahan University of Technology
Date:Wednesday, April 4, 2018
Time (from):10:30
Time (to):12:00
سخنران:شبیر برزنجه
سمت:پسادکتری
دانشگاه/سازمان:اتریش
کشور:استرالیا
محل سخنرانی:دانشگاه صنعتی اصفهان
زمان سخنرانی:20180404
زمان شروع:10:30
زمان پایان:12:00