سخنرانی آقای دکتر سهراب سلیمان اف در دانشگاه تهران
سخنرانی آقای دکتر سهراب سلیمان اف در دانشگاه تهران

Sohrab Soleimanof
سهراب سلیمان اف

Speaker:Sohrab Soleimanof
Position:Assistant professor
Affilliation:Mississippi State University
Country:US
Venue:Faculty of Entrepreneurship, Tehran University
Date:Monday, may 28, 2018
Time (from):9:00
Time (to):11:00
سخنران:سهراب سلیمان اف
سمت:استادیار
دانشگاه/سازمان:دانشگاه ایالتی میسیسیپی
کشور:آمریکا
محل سخنرانی:دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
زمان سخنرانی:20180528
زمان شروع:9:00
زمان پایان:11:00