سخنرانی آقای دکتر جواد موسوی در دانشگاه علوم پزشکی

Seyed Javad Mousavi
جواد موسوی

Speaker:Seyed Javad Mousavi
Position:
Affilliation:Harvard Medical School
Country:Massachusetts
Venue:Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Date:Wednesday, may 30, 2018
Time (from):10:00
Time (to):12:00
سخنران:جواد موسوی
سمت:محقق
دانشگاه/سازمان:دانشگاه علوم پزشکی هاوارد
کشور:ماساچوست
محل سخنرانی:دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي
زمان سخنرانی:20180530
زمان شروع:10:00
زمان پایان:12:00