سخنرانی آقای مهران نقی‌زاده رکنی در دانشگاه مازندران
سخنرانی آقای مهران نقی‌زاده رکنی در دانشگاه مازندران

Mehran Naghizadehrokni
مهران نقی‌زاده رکنی

Speaker:Mehran Naghizadehrokni
Position:PHD Student
Affilliation:RWTH Aachen University
Country:Germany
Venue:University of Mazandaran
Date:Monday, Mar 5, 2018
Time (from):10:00
Time (to):12:00

Title: science Lecture in vibration Isolation

 

سخنران:مهران نقی‌زاده رکنی
سمت:دانشجو دکتری
دانشگاه/سازمان:RWTH Aachen University
کشور:آلمان
محل سخنرانی:دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران
زمان سخنرانی:20180305
زمان شروع:10:00
زمان پایان:12:00

موضوع سخنرانی: science Lecture in vibration Isolation