سخنرانی آقای میرحسین طباطبایی لطفی در دانشگاه تهران
سخنرانی آقای میرحسین طباطبایی لطفی در دانشگاه تهران

MirHossein TabatabaeiLotfi
میرحسین طباطبایی لطفی

Speaker:MirHossein TabatabaeiLotfi
Position:Lecturer
Affilliation:McMaster University
Country:Canada
Venue:Faculty of Entrepreneurship, Tehran University
Date:Tuesday, may 22, 2018
Time (from):13:00
Time (to):15:00
سخنران:میرحسین طباطبایی لطفی
سمت:مربی
دانشگاه/سازمان:دانشگاه مک‌مستر
کشور:کانادا
محل سخنرانی:دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
زمان سخنرانی:20180522
زمان شروع:13:00
زمان پایان:15:00