سخنرانی خانم سارا بابایی در دانشگاه شهیدبهشتی

Sara Babaei
سارا بابایی

Speaker:Sara Babaei
Position:
Affilliation:McGill University
Country:canada
Venue:Shahid Beheshti University
Date:Monday, April 9, 2018
Time (from):15:30
Time (to):17:30
سخنران:سارا بابایی
سمت:دانشجوی دکتری
دانشگاه/سازمان:دانشگاه مک‌گیل
کشور:کانادا
محل سخنرانی:دانشگاه شهید بهشتی
زمان سخنرانی:20180409
زمان شروع:15:30
زمان پایان:17:30