سخنرانی آقای دکتر سینا علاقمند در موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
سخنرانی آقای دکتر سینا علاقمند در موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Sina Alaghmand
سینا علاقمند

Speaker:Sina Alaghmand
Position:Lecturer
Affilliation:Monash University
Country:Australia
Venue:Institute of Geophysics
Date:16/12/2018
Time (from):10:00
Time (to):

Registration Link

Title: مدیریت بر همکنش آب سطحی و زیر زمینی در مناطق خشک و نیمه خشک؛ شوری خاک، عدسی‌های آب شیرین و کاربرد داده‌های ژئوفیزیک

This event has been canceled.

سخنران:سینا علاقمند
سمت:محقق
دانشگاه/سازمان:دانشگاه موناش
کشور:استرالیا
محل سخنرانی:موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
زمان سخنرانی:20181216
زمان شروع:10:00
زمان پایان:

موضوع سخنرانی: مدیریت بر همکنش آب سطحی و زیر زمینی در مناطق خشک و نیمه خشک؛ شوری خاک، عدسی‌های آب شیرین و کاربرد داده‌های ژئوفیزیک

لینک ثبت‌نام

این رویداد لغو شد.

سخنرانی آقای دکتر سینا علاقمند در موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران