کارگاه آقای دکتر ابوذر طباطبایی در موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

کارگاه آقای دکتر ابوذر طباطبایی در موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

 برگزار می‌شود کارگاه آموزشی 3 روزه آقای دکتر ابوذر طباطبایی

موضوع کارگاه: “Introduction to the Regional Ocean Modeling System (ROMS)”

زمان: دوشنبه تا چهارشنبه، 21 تا 23 آبانماه 1397

دوشنبه: 8:00 تا 13:00

سه‌شنبه: 8:00 تا 17:00

چهارشنبه: 8:00 تا 17:00

مکان: موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران