سخنراني آقاي مهدي ابن‌علي در دانشگاه شهركرد

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه

موضوع سخنرانی: کاربردپذیری نرم افزارها و وبسایت ها و چگونگی بررسی رفتار کاربر از طریق روش های کمی و کیفی

زمان: سه‌شنبه 05 تيرماه 1397 ساعت 09:00 الی 12:00

محل برگزاری:  شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، دانشکده مهندسی، طبقه اول، سالن خیام

سخنران: آقاي مهدي ابن‌علي

برای شرکت در رویداداينجا رو کلیک کنید