تشکیل زنجیره‌های تولید بومی های‌تک

تشکیل زنجیره‌های تولید بومی های‌تک

دسته بندی رویداد: اتاق فکر

ضرورت برگزاری: شناسایی دانش‌های بومی‌شده و تجاری‌سازی شده‌ی مکمل جهت تشکیل یک زنجیره‌ی ارزش های‌تک با بیشترین بهره‌وری و کمترین ضایعات. به عنوان مثال در هم تنیدن تکنولوژی‌هایی از قبیل نمک‌زدایی آب، کشت‌های هایدروپانیک، کشاورزی عمودی و …

مکان پیشنهادی: مرکز پژوهش‌های شورای شهر اصفهان
زمان پیشنهادی: آبان ماه 97