بازدید از آسایشگاه سالمندان

بازدید از آسایشگاه سالمندان

دسته بندی رویداد: فرهنگ سازی عمومی

شرح کلی : تکریم سالمندان و احساس ارزش‌گذاری برای آن‌ها و بررسی مشکلات سالمندی در ایران

مکان پیشنهادی: آسایشگاه کهریزک

زمان پیشنهادی :  بهمن  97