پیاده‌روی عمومی متخصصین بازگشته

پیاده‌روی عمومی متخصصین بازگشته

دسته بندی رویداد: فرهنگ سازی عمومی

شرح کلی: آشنایی متخصصین با یکدیگر و شبکه‌سازی، ترویج فرهنگ سلامت عمومی

مکان پیشنهادی : ارتفاعات توچال

زمان پیشنهادی : مهر ماه 97 همزمان با روز تربیت بدنی