آموزش فرهنگ مصرف آب

آموزش فرهنگ مصرف آب

دسته‌بندی رویداد: فرهنگ سازی عمومی

شرح کلی: همایش مردمی با عنوان آداب و فرهنگ مصرف آب توسط مردم: با توجه به کمبود منابع آب، آگاه‌سازی عمومی نسبت به فرهنگ‌های دیگر می‌تواند راهگشا باشد.

مکان پیشنهادی : سرای محله دکتر فاطمی

زمان پیشنهادی : بهمن ماه 97