کارگاه خانم دکتر سمیرا عباس قلی‌زاده رحیمی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

Samira A. Rahimi
سمیرا عباس قلی‌زاده رحیمی

Speaker:Samira A. Rahimi
Position:Postdoctoral Fellow
Affilliation:Université Laval
Country:Canada
Venue:Tabriz University of Medical Sciences
Date:Wednesday, March 7, 2018
Time (from):9:30
Time (to):12:40
سخنران:سمیرا عباس قلی‌زاده رحیمی
سمت:محقق پسا‌دکتری
دانشگاه/سازمان:دانشگاه لاوال
کشور:کانادا
محل سخنرانی:دانشگاه علوم پزشکی تبریز
زمان سخنرانی:20180307
زمان شروع:9:30
زمان پایان:12:40