تأثیر تنظیم احساسات بر اعتماد متقابل و مدلهای ذهنی مشترک در کار تیمی- دکتر مائده کاظمی تبار

تأثیر تنظیم احساسات بر اعتماد متقابل و مدلهای ذهنی مشترک در کار تیمی- دکتر مائده کاظمی تبار

سخنران: دکتر مائده کاظمی تبار
سمت: دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه مک گیل
کشور: کانادا
محل سخنرانی:
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
زمان: 18 دی ماه 1396
موضوع کارگاه: تأثیر تنظیم احساسات بر اعتماد متقابل و مدلهای ذهنی مشترک در کار تیمی