سه مطالعه در مورد استراتژی های ایجاد شرکت های نرم افزاری بهتر-دکتر شهلا قبادی

سه مطالعه در مورد استراتژی های ایجاد شرکت های نرم افزاری بهتر-دکتر شهلا قبادی

سخنران: دکتر شهلا قبادی
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه منچستر
کشور: انگلستان
محل سخنرانی: کافه بازار
زمان: سه‌شنبه 2 بهمن ماه 1397، ساعت 15:00 تا 17:30
موضوع کارگاه: سه مطالعه در مورد استراتژی های ایجاد شرکت های نرم افزاری بهتر
Three Studies on Strategies for Building Better Software Companies