بهینه سازی شبکه جریان مواد غذایی در آمریکا- آرزو شیرازی

بهینه سازی شبکه جریان مواد غذایی در آمریکا- آرزو شیرازی

سخنران: آرزو شیرازی
سمت: دانشجو دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه جرجیاتک
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: دانشكده مهندسی صنايع پرديس فنی دانشگاه تهران
زمان: چهارشنبه 25 مرداد ماه 1396 ساعت11:00 تا 12:00
موضوع کارگاه: بهینه سازی شبکه جریان مواد غذایی در آمریکا
Network Optimization of Food Flows in the US ‌