نگرشی نو به سیستم های دی سی در آینده صنعت برق- دکتر علی نبوی نیاکی

سخنران: دکتر علی نبوی نیاکی
سمت: دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه تورنتو
کشور: کانادا
محل سخنرانی:
دانشگاه صنعتی علوم و فنون مازندران
زمان: 19 دی ماه 1396
موضوع کارگاه: نگرشی نو به سیستم های دی سی در آینده صنعت برق
A new approach to dc systems in the future of the power industry