کاربرد داده ‌کاوی در مدیریت سلامت- دکتر غلامرضا نخعی ‌زاده

کاربرد داده ‌کاوی در مدیریت سلامت- دکتر غلامرضا نخعی ‌زاده

سخنران: دکتر غلامرضا نخعی ‌زاده
سمت: عضو هیات علمی افتخاری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه کالسروهه
کشور:  آلمان
محل سخنرانی:
دانشگاه خوارزمی
زمان: چهارشنبه 3  آبان ماه 1396 ساعت 9:00 تا 12:00
موضوع کارگاه: کاربرد داده ‌کاوی در مدیریت سلامت
Application of data mining in health management