ساختارهای الکترومغناطیسی مصنوعی در مهندسی آنتن- دکتر امين ‌كيانی ‌نژاد

ساختارهای الکترومغناطیسی مصنوعی در مهندسی آنتن- دکتر امين ‌كيانی ‌نژاد

سخنران: دکتر امين ‌كيانی ‌نژاد
سمت: محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه ملی سنگاپور
کشور: سنگاپور
محل سخنرانی: پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران
زمان:
شنبه 28 بهمن ماه 1396، 12:30 تا 13:30
موضوع کارگاه: ساختارهای الکترومغناطیسی مصنوعی در مهندسی آنتن
artificial Electromagnetic Structures in Antenna Engineering