چالش‌های تدوین استراتژی برای شرکت‌های کارآفرین در کشورهای در حال توسعه- دکتر میرحسین طباطبایی لطفی

چالش‌های تدوین استراتژی برای شرکت‌های کارآفرین در کشورهای در حال توسعه- دکتر میرحسین طباطبایی لطفی

سخنران: دکتر میرحسین طباطبایی لطفی
سمت: دکتری  
دانشگاه/سازمان: دانشگاه مک مستر
کشور: کانادا
محل سخنرانی: دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
زمان: شنبه  13 شهریور 1395، ساعت 12
موضوع کارگاه: چالش‌های تدوین استراتژی برای شرکت‌های کارآفرین در کشورهای در حال توسعه