تاثير عوامل بنيادين بر نوسانات خاص شركت در بازارهای بين ‎المللی-علی ابراهيم ‎نژاد

تاثير عوامل بنيادين بر نوسانات خاص شركت در بازارهای بين ‎المللی-علی ابراهيم ‎نژاد

سخنران: علی ابراهيم نژاد
سمت: دانشجوی سال آخر دكترای مديريت مالی
دانشگاه/سازمان: كالج بوستون
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران
موضوع کارگاه: تاثير عوامل بنيادين بر نوسانات خاص شركت در بازارهای بین المللی