استفاده از گزینه های موثر در رویکرد عملی مدیریت ریسک- مازیار یوسفی‌ زاد

استفاده از گزینه های موثر در رویکرد عملی مدیریت ریسک- مازیار یوسفی‌ زاد

سخنران: مازیار یوسفی‌ زاد
سمت: مدیر صندوق
دانشگاه/سازمان: مدیریت سرمایه دریواتیکس
کشور: کانادا
محل سخنرانی: دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
زمان: دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 ساعت 11:00 تا 13:00
موضوع کارگاه: استفاده از گزینه های موثر در رویکرد عملی مدیریت ریسک
effective options utilization in risk management practical approach