ارتباط صنعت و دانشگاه در سوئد-دکتر ابراهیم هراتی

ارتباط صنعت و دانشگاه در سوئد-دکتر ابراهیم هراتی

سخنران: دکتر ابراهیم هراتی
سمت: مربی
دانشگاه/سازمان: دانشگاه وست سوئد
کشور: استرالیا
محل سخنرانی: دانشکده مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
زمان: دو‌شنبه 2 اردیبهشت ماه 1398، ساعت 14:00 تا 16:00
موضوع کارگاه: ارتباط صنعت و دانشگاه در سوئد
Industry-university relationship in Sweden