مدیران دارایی و تخصیص ناکارآمد سرمایه- سید اسماعیل سیدان

مدیران دارایی و تخصیص ناکارآمد سرمایه- سید اسماعیل سیدان

سخنران: سید اسماعیل سیدان
سمت: دانشجو دکتری
دانشگاه/سازمان: مدرسه اقتصادی لندن
کشور: انگلستان
محل سخنرانی: دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
زمان: سه شنبه 24 فروردین 1395
موضوع کارگاه: مدیران دارایی و تخصیص ناکارآمد سرمایه