مقدمه ای بر اقتصاد سازمانی- بهرنگ منوچهرآبادی

مقدمه ای بر اقتصاد سازمانی- بهرنگ منوچهرآبادی

سخنران: بهرنگ منوچهرآبادی
سمت: دانشجوی دکتری  
دانشگاه/سازمان: دانشگاه ارسموس موندوس روتردام
کشور: هلند
محل سخنرانی:
دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
زمان: دوشنبه 27 آذرماه 1396 ساعت 13:30 تا 15:00
موضوع کارگاه: مقدمه ای بر اقتصاد سازمانی
introduction to institutional economic