روش های نوین در ارزیابی عملکرد- دکتر مهدی طلوع

روش های نوین در ارزیابی عملکرد- دکتر مهدی طلوع

سخنران: دکتر مهدی طلوع
سمت: عضو هیات علمی
دانشگاه/سازمان: دانشگاه استراوا
کشور: جمهوری چک 
محل سخنرانی: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
زمان:
دوشنبه ۱ مرداد ۹۷ ساعت 10:00 الی 12:00
موضوع کارگاه: روش های نوین در ارزیابی عملکرد
New methods in performance appraisal