مدیریت پروژه- دکتر رامش وحیدی

مدیریت پروژه- دکتر رامش وحیدی

سخنران: دکتر رامش وحیدی
سمت: مدیر پروژه
دانشگاه/سازمان: دانشگاه سوتامپتون
کشور: انگلستان
محل سخنرانی: دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت
موضوع کارگاه: مدیریت پروژه