آر برای علوم داده- دکتر هوشمند شیرانی

آر برای علوم داده- دکتر هوشمند شیرانی

سخنران: دکتر هوشمند شیرانی
سمت: دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه استنفورد
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: دانشکده فنی دانشگاه تهران
زمان: سه‌ شنبه31 مردادماه 1396 ساعت 15:00
موضوع کارگاه: آر برای علوم داده
R for Data Science