کارگاه آموزشی RCM2

کارگاه آموزشی RCM2

سخنران: دکتر علی زواشکیانی
سمت: مدیرعامل
دانشگاه/سازمان: شرکت پمکو
کشور: ایران
محل سخنرانی
موضوع کارگاه
RCM2