ساز و كار پژوهش در دنياى امروز: الگوهاى موفق و مشكلات موجود- دکتر هادی میدانی

ساز و كار پژوهش در دنياى امروز: الگوهاى موفق و مشكلات موجود- دکتر هادی میدانی

سخنران: دکتر هادی میدانی
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه ایلینوی
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
زمان: دوشنبه 8 خرداد 1396 ساعت  10:00 تا 12:00
موضوع کارگاه: ساز و كار پژوهش در دنياى امروز: الگوهاى موفق و مشكلات موجود
research methods