مباحث پیشرفته در علوم و مهندسی کامپیوتر

مباحث پیشرفته در علوم و مهندسی کامپیوتر

عنوان کنفرانس: مباحث پیشرفته در علوم و مهندسی کامپیوتر
زمان: چهارشنبه و پنجشنبه 8 و 9 دی ماه 1395
محل برگزاری: دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف