اولین همایش تخصصی مدیریت دعاوی پروژه

اولین همایش تخصصی مدیریت دعاوی پروژه

عنوان کنفرانس: اولین همایش تخصصی مدیریت دعاوی پروژه
زمان:
26 و 27 تیرماه 1396
محل برگزاری:
دانشگاه تهران
claims management of project1