سومین کنفرانس بین ‌المللی مهندسی صنایع و سیستم‌ ها

سومین کنفرانس بین ‌المللی مهندسی صنایع و سیستم‌ ها

عنوان کنفرانس: سومین کنفرانس بین ‌المللی مهندسی صنایع و سیستم‌ ها
زمان:
چهارشنبه و پنج‌ شنبه 22 و 23 شهریورماه1396
محل برگزاری:
دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
conference industrial and systems engineering3