کارگاه نیم روزه رویکردهای مختلف ترجمه ماشینی

کارگاه نیم روزه رویکردهای مختلف ترجمه ماشینی

عنوان کنفرانس:  کارگاه نیم روزه رویکردهای مختلف ترجمه ماشینی
زمان: سه‌ شنبه 5 تیر 1397، ساعت 9:00 تا12:30
محل برگزاری: دانشگاه تهران
different machine translation approaches