آشنایی با نسل جدید چشمه‌های نوری و شتاب‌دهنده‌های ذرات

آشنایی با نسل جدید چشمه‌های نوری و شتاب‌دهنده‌های ذرات

عنوان کنفرانس: آشنایی با نسل جدید چشمه‌های نوری و شتاب‌دهنده‌های ذرات
زمان: دوشنبه 10 دی ماه 1397
محل برگزاری: دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان
Familiarity with the new generation of light sources and particle accelerators