چهارمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی

چهارمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی

عنوان کنفرانس: چهارمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی
زمان: 13 و14 شهریورماه 1397
محل برگزاری: دانشگاه تهران
Fourth International Conference on Entrepreneurship