جبر خطی لیویت و جبر گراف سی استار

جبر خطی لیویت و جبر گراف سی استار

عنوان کنفرانس:  جبر خطی لیویت و جبر گراف سی استار
زمان: یک شنبه تا سه‌ شنبه 10-12  تیرماه1397
محل برگزاری: دانشگاه تهران
leavitt Path Algebras & Graph C-Algebras