ازدواج ‌های فراملی و سرنوشت هویتی فرزندان حاصل از آن

ازدواج ‌های فراملی و سرنوشت هویتی فرزندان حاصل از آن

عنوان کنفرانس: ازدواج‌های فراملی و سرنوشت هویتی فرزندان حاصل از آن
زمان: یکشنبه 29 مهرماه 1397
محل برگزاری: پژوهشکده سیاست گذاری علم و فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف
MARRIAGE