دومین کنگره بین ‌المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتیک ايران

دومین کنگره بین ‌المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتیک ايران

موضوع کنفرانس: دومین کنگره بین ‌المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتیک ايران
زمان:
2 الی 4 اسفند ماه 1396
محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
neurogen2018