استراتژی های اثبات شده برای موفقیت استارتاپ ها

استراتژی های اثبات شده برای موفقیت استارتاپ ها

عنوان کنفرانس: استراتژی های اثبات شده برای موفقیت استارتاپ ها
زمان:
یکشنبه و دوشنبه 24 و 25 اردیبهشت 1396 ساعت 12:00 تا 15:00
محل برگزاری:
دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
Proven Startup Strategies for Success