دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها

عنوان کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها
کشور: ایران
محل برگزاری: دانشگاه فردوسی مشهد
زمان: 24 و 25 شهریور 1395