دومین کنفرانس مدیریت بازاریابی

دومین کنفرانس مدیریت بازاریابی

عنوان کنفرانس: دومین کنفرانس مدیریت بازاریابی
زمان: سه‌ شنبه و چهارشنبه  3 و 4 اسفند ماه 1395
محل برگزاری: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران