آشنایی با کارآفرینی اجتماعی

آشنایی با کارآفرینی اجتماعی

عنوان کنفرانس: آشنایی با کارآفرینی اجتماعی
زمان: شنبه 23 بهمن ماه 1395 ساعت 14:00 تا 19:30
محل برگزاری: مجموعه فرهنگی تلاش