مدرسه تابستانی هنر کار کردن

مدرسه تابستانی هنر کار کردن

عنوان کنفرانس: مدرسه تابستانی هنر کار کردن
محل برگزاری: بنیاد نخبگان اصفهان
زمان: 5 الی 7 مرداد ماه 1395