سومین سمینار زمستانه در مباحث پیشرفته علوم و مهندسی کامپیوتر

سومین سمینار زمستانه در مباحث پیشرفته علوم و مهندسی کامپیوتر

موضوع کنفرانس: سومین سمینار زمستانه در مباحث پیشرفته علوم و مهندسی کامپیوتر
زمان:
6 و 7 دی ماه 1396
محل برگزاری: دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
winter seminar series