علم سخنرانی در جداسازی لرزش- مهران نقی ‌زاده رکنی

علم سخنرانی در جداسازی لرزش- مهران نقی ‌زاده رکنی

سخنران: مهران نقی ‌زاده رکنی
سمت: محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه آر دبلیو تی اچ
کشور: آۀمان
محل سخنرانی: دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران
زمان:
دوشنبه 14 اسفندماه 1396، ساعت 10:00 تا 12:00
موضوع کارگاه: علم سخنرانی در جداسازی لرزش