اثر مواجهه مادر با طوفان‌های گرد و غبار در دوران حاملگی بر ریسک مرگ و میر نوزادی- یک مطالعه بین‌المللی- دکتر سید محمد کریمی

اثر مواجهه مادر با طوفان‌های گرد و غبار در دوران حاملگی بر ریسک مرگ و میر نوزادی- یک مطالعه بین‌المللی- دکتر سید محمد کریمی

سخنران: دکتر سید محمد کریمی
سمت: عضو هیات علمی
دانشگاه/سازمان: دانشگاه واشنگتن
کشور: آمریکا
محل سخنرانی:
مرکز همایش‌های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران
زمان: 13 دی ماه 1396، 13:00 الی 15:00
موضوع کارگاه: اثر مواجهه مادر با طوفان‌های گرد و غبار در دوران حاملگی بر ریسک مرگ و میر نوزادی- یک مطالعه بین‌المللی
Partially Magic Labelings and the Antimagic Graph Conjection